พิสิษฐ์ ฮามไสย์ กับการสกัดน้ำมันปาà

กรกฎาคม 28, 2014, 01:00:11 PM โดย ปื้น ปากพนัง
3
2576


เกษตรกรชาวอีสานตอบรับการจัดตั้งเครื่องสกัดน้ำมันปาล์มชุมชนในพื้นที่ปลูกใหม่ ช่วยตัดปัญหาพ่อค้าคนกลางกดราคา ปฏิวัติสร้างรูปแบบการรับซื้อ-ขายปาล์มอย่างมีระบบรูปแบบใหม่ในพื้นที่อีสาน สู่การสร้างมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มคุณภาพดีของไทยในอนาคต

โรงสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไปน้ำชุมชน  CP-P  1,000    กำลังการผลิตที่ 4.5 ตันทลาย   à¸›à¸±à¸ˆà¸ˆà¸¸à¸šà¸±à¸™à¸•à¸±à¹‰à¸‡à¸­à¸¢à¸¹à¹ˆà¸—ี่ อ.รัตนวาปี  จ.หนองคาย สามารถรองรับการผลิตปาล์มในพื้นที่ 1,500 -3,000  ไร่    ปัจจุบันเริ่มทำการรับซื้อปาล์มในพื้นที่และเป็นที่ตอบรับของเกษตรกรชาวสวนปาล์มชุมชนในพื้นที่  จ.หนองคายและ จังหวัดใกล้เคียง

สืบเนื่องจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง    เป็นเหตุประเทศต่างๆหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาพลังงานทางเลือกอย่างจริงจัง   à¹€à¸žà¸·à¹ˆà¸­à¸¥à¸”การพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิง  และพลังงานจากถ่านหินที่นับวันจะหมดไป
3 ความคิดเห็น
  ความคิดเห็น #1 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2014, 01:03:20 PM »


ประเทศไทย  ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรอันดับต้นๆของโลก  ในแต่ละปีมีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจำนวนมากที่ถูกทิ้งไว้โดยเปล่าประโยชน์    รัฐบาลจึงมีแนวคิดที่พัฒนาพลังงานทดแทนจากพืช และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเหล่านั้น   à¹€à¸žà¸£à¸²à¸°à¸™à¸­à¸à¸ˆà¸²à¸à¸ˆà¸°à¹€à¸›à¹‡à¸™à¸à¸²à¸£à¸ªà¸£à¹‰à¸²à¸‡à¸—างเลือกด้านพลังงานให้กับประเทศแล้ว   à¸à¸²à¸£à¸žà¸±à¸’นาพืชพลังงานยังช่วยเพิ่มมูลค่าและลดปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำอย่างยั่งยืนด้วย
ทั้งนี้ ปาล์มน้ำมันถือเป็นพืชพลังงานที่มีศักยภาพชนิดหนึ่งของประเทศไทย   à¸—ั้งในด้านของผลตอบแทนต่อพื้นที่การผลิตและโอกาสในการพัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ    ดังนั้นเมื่อปี 2547 รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน  60,000  ไร่  เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกปาล์มน้ำมันทดแทนพืชเดิมที่ให้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่าการลงทุน  รวมทั้งรองรับการเติบโตของสภาพเศรษฐกิจและความต้องการใช้พลังงานในประเทศที่สูงขึ้นด้วย    โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ส่งเสริมจะอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มติดแม่โขงในเขตจังหวัดหนองคายประมาณ  40,000  ไร่    ซึ่งผลการดำเนินงานพบว่า   à¸ªà¸§à¸™à¸›à¸²à¸¥à¹Œà¸¡à¹ƒà¸™à¸«à¸¥à¸²à¸¢à¸žà¸·à¹‰à¸™à¸—ี่ของจังหวัดหนองคายที่อยู่ติดแม่น้ำโขงและมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยกับภาคใต้มีอัตราการเจริญเติบโต  และให้ผลผลิตใกล้เคียงกับสวนปาล์มในภาคใต้

     à¸­à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡à¹„รก็ตาม   à¸–ึงแม้สวนปาล์มในจังหวัดหนองคายและหลายพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มทยอยให้ผลผลิต   à¸­à¸µà¸à¸—ั้งมีความเป็นไปได้ในการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มในหลายจังหวัดที่มีสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนที่เหมาะสม   à¹à¸•à¹ˆà¹€à¸™à¸·à¹ˆà¸­à¸‡à¸ˆà¸²à¸à¸ªà¸§à¸™à¸›à¸²à¸¥à¹Œà¸¡à¸ªà¹ˆà¸§à¸™à¹ƒà¸«à¸à¹ˆà¸‚องภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีขนาดเล็กและอยู่กระจาย   à¸—ำให้ผู้ประกอบการไม่สนใจเข้ามาตั้งโรงสกัดน้ำมันปาล์มในพื้นที่    ที่ผ่านมาชาวสวนปาล์มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงต้องเสียค่าขนส่งทลายปาล์มไปจำหน่ายไกลถึงภาคตะวันออกและภาคใต้   à¸­à¸µà¸à¸—ั้งการขนส่งในระยะทางไกลทำให้เปอร์เซ็นต์ของกรด FFA สูงขึ้น   à¹€à¸›à¹‡à¸™à¹€à¸«à¸•à¸¸à¹ƒà¸«à¹‰à¸–ูกกดราคารับซื้อจากพ่อค้าคนกลางอีกด้วย

  ความคิดเห็น #2 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2014, 01:07:43 PM »


ดังนั้นเมื่อนายพิสิษฐ์  ฮามไสย์  หุ้นส่วนบริษัทรัตนอุตสาหกรรมปาล์ม  จำกัด  ได้ไปดูต้นแบบโรงสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำ  CP-P 1500 ที่ อำเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี   à¸‹à¸¶à¹ˆà¸‡à¹€à¸›à¹‡à¸™à¸‡à¸²à¸™à¸§à¸´à¸ˆà¸±à¸¢à¸£à¹ˆà¸§à¸¡à¸£à¸°à¸«à¸§à¹ˆà¸²à¸‡ MTEC  และบริษัทเกรท  อะโกร จำกัด   à¸à¸¥à¸¸à¹ˆà¸¡à¸˜à¸¸à¸£à¸à¸´à¸ˆà¸žà¸·à¸Šà¸„รบวงจร  เครือเจริญโภคภัณฑ์  จึงสนใจที่จะซื้อเครื่องสกัดน้ำมันปาล์มดังกล่าวมาดำเนินการติดตั้งในโรงงานที่อำเภอรัตนวาปี  จังหวัดหนองคาย    ด้วยเชื่อว่านวัตกรรมดังกล่าวสามารถตอบโจทย์ของผู้ประกอบในพื้นที่ปลูกปาล์มใหม่ซึ่งมีพื้นที่ปลูกปาล์มรอบโรงงานเฉลี่ย  1,500-3,000  ไร่ได้   à¸­à¸µà¸à¸—ั้งยังช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้จากการขายปาล์มที่สูงขึ้นนอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถคัดเลือกปาล์มที่สุกแก่เต็มที่มาขายที่โรงงานสกัดปาล์มได้ทุกวันด้วยระยะทางการขนส่งที่ไม่ไกลจากแหล่งปลูกปาล์มมากนัก  นับเป็นการปฏิรูปในการสร้างรูปแบบใหม่ของการซื้อ-ขายปาล์มในพื้นที่ปลูกใหม่สร้างความมั่นใจและพึงพอใจแก่เกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างมาก
 
 
    “ที่ผ่านมาชาวสวนปาล์มในภาคอีสานต้องเผชิญกับการกดราคารับซื้อจากพ่อค้าคนกลางที่เข้ามารับซื้อผลผลิตทุก 15 วัน   à¹‚ดยบางช่วงราคารับซื้อต่ำกว่าราคากลางถึง กก.ละ 1-2  บาท   à¹à¸•à¹ˆà¹€à¸à¸©à¸•à¸£à¸à¸£à¸à¹‡à¸ˆà¸³à¹€à¸›à¹‡à¸™à¸•à¹‰à¸­à¸‡à¸‚ายโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล   à¹€à¸žà¸£à¸²à¸°à¹„ม่มีทางเลือก    อีกทั้งยังการกำหนดรอบรับซื้อผลผลิตทุก  15  วันยังเป็นที่มาของปัญหาการตัดผลปาล์มดิบ  หรือผลปาล์มไม่ได้คุณภาพที่เกิดขึ้น    เพราะเกษตรกรไม่อยากเสียโอกาสจึงเลือกที่จะตัดผลปาล์มทันทีเมื่อถึงรอบการรับซื้อแม้ปาล์มจะยังดิบก็ตาม    ในส่วนตัวคิดว่าการตั้งโรงสกัดน้ำมันปาล์มในพื้นที่จะช่วยลดปัญหาการตัดผลปาล์มดิบได้   à¹€à¸™à¸·à¹ˆà¸­à¸‡à¸ˆà¸²à¸à¹€à¸à¸©à¸•à¸£à¸à¸£à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸–เก็บผลผลิตมาส่งขายโรงงานได้ทุกวัน   à¹‚ดยบริษัทฯยังเพิ่มเกณฑ์การให้ราคารับซื้อตามคุณภาพของผลิตแทนการรับซื้อจากน้ำหนักรวมเหมือนที่ผ่านมาด้วย   à¸‹à¸¶à¹ˆà¸‡à¸ˆà¸²à¸à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸”ำเนินการที่ผ่านมา  พบว่าได้รับความร่วมมือและพอใจจากเกษตรกร” นางพะยอมกล่าว
 
    นายสมพงษ์   à¸šà¸±à¸‡à¸—อง  ชาวสวนปาล์มตำบลนาดง  อำเภอปากคาด  จังหวัดหนองคาย   à¸‹à¸¶à¹ˆà¸‡à¹€à¸›à¹‡à¸™à¹€à¸à¸©à¸•à¸£à¸à¸£à¸à¸¥à¸¸à¹ˆà¸¡à¹à¸£à¸à¹†à¸‚องจังหวัดที่สนใจปลูกปาล์มน้ำมัน   à¸à¸¥à¹ˆà¸²à¸§à¸§à¹ˆà¸²   à¹€à¸£à¸´à¹ˆà¸¡à¸—ำการปลูกปาล์มน้ำมันปี  2548    และค่อยๆขยายพื้นที่ปลูกจนกระทั่งปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกปาล์มทั้งหมด   80  ไร่

   
      “สนใจที่จะปลูกปาล์มน้ำมันเพราะได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยฯหนองคาย  ซึ่งจากการศึกษาเพิ่มเติมเห็นว่า   à¸›à¸²à¸¥à¹Œà¸¡à¸™à¹‰à¸³à¸¡à¸±à¸™à¸™à¹ˆà¸²à¸ˆà¸°à¹€à¸›à¹‡à¸™à¸žà¸·à¸Šà¸—ี่มีอนาคตอีกทั้งยังเป็นพืชที่ดูแลรักษาไม่ยาก   à¸›à¸¥à¸¹à¸à¹€à¸žà¸µà¸¢à¸‡  3 ปีก็สามารถให้ผลตอบแทนได้แล้วจึงได้ตัดสินใจปลูก   à¸›à¸±à¸ˆà¸ˆà¸¸à¸šà¸±à¸™à¸•à¹‰à¸™à¸›à¸²à¸¥à¹Œà¸¡à¸—ี่ปลูกไว้เริ่มทยอยให้ผลผลิตแล้ว  โดยเมื่อปี  2553  ที่ผ่านมาให้ผลผลิตเฉลี่ย  3-4  ตันต่อสัปดาห์   à¸ªà¹ˆà¸§à¸™à¸«à¸™à¹‰à¸²à¸à¸™à¸›à¸µà¸™à¸µà¹‰à¸„าดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ละ 7-8  ตันต่อสัปดาห์” 

      สำหรับช่องทางการขายนั้น   à¸™à¸²à¸¢à¸ªà¸¡à¸žà¸‡à¸©à¹Œà¸à¸¥à¹ˆà¸²à¸§à¸§à¹ˆà¸²   à¹€à¸”ิมทีจะมีพ่อค้าคนกลางจากภาคตะวันออก  หรือภาคใต้ขึ้นมารับซื้อทุก  15  วัน   à¸‹à¸¶à¹ˆà¸‡à¸£à¸²à¸„าเฉลี่ยประมาณ  กก.  3-3.50  บาท   à¹à¸•à¹ˆà¸à¸£à¸“ีของเกษตรกรที่อยู่ไกลอาจจะราคาเพียง กก.ละ  1.50-2.00  บาทเท่านั้น    จนกระทั่งบริษัทรัตนอุตสาหกรรมปาล์ม  จำกัด  ได้ตั้งโรงสกัดน้ำมันปาล์มขึ้นที่อำเภอรัตนวาปี   à¸™à¸­à¸à¸ˆà¸²à¸à¸ˆà¸°à¸—ำให้เกษตรกรในพื้นที่ขายผลปาล์มได้ราคาสูงถึง กก.ละ  6-6.80  บาทแล้ว   à¸à¸²à¸£à¸¡à¸µà¹‚รงงานในพื้นที่ทำให้เกษตรกรสามารถเก็บผลปาล์มสุกขายได้ทุกวันโดยไม่ต้องเร่งตัดผลปาล์มดิบให้ทันรอบการรับซื้อเหมือนที่ผ่านมาด้วย
   
      “ตอนที่ยังไม่โรงสกัดน้ำมันปาล์มในพื้นที่   à¹€à¸à¸©à¸•à¸£à¸à¸£à¸ˆà¸°à¸¡à¸µà¸£à¸²à¸¢à¹„ด้เฉลี่ยไร่ละ  3,500-3,700 บาท  แต่หลังจากมีโรงงานในพื้นที่แล้วเกษตรกรจะมีรายได้เฉลี่ยจากการเก็บผลปาล์มสูงถึงประมาณไร่ละ  6,800  บาท   à¹ƒà¸™à¸ªà¹ˆà¸§à¸™à¸•à¸±à¸§à¹€à¸Šà¸·à¹ˆà¸­à¸§à¹ˆà¸²  ปาล์มน้ำมันเป็นน้ำมันบนดินที่ยังมีโอกาสและเป็นที่ต้องการของตลาด    ซึ่งเขตที่ลุ่มในหลายพื้นที่ของภาคอีสานยังสามารถที่จะขยายพื้นที่ปลูกได้” นายสมพงษ์กล่าว

  ความคิดเห็น #3 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2014, 01:10:21 PM »ด้านนายสมพงษ์  เพ็งไธสง   à¹€à¸ˆà¹‰à¸²à¸‚องสวนปาล์มขนาด  300 ไร่ในเขต  ตำบลถ้ำเจริญ  อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย   à¸à¸¥à¹ˆà¸²à¸§à¸§à¹ˆà¸²  สาเหตุที่ปลูกปาล์มน้ำมันเพราะเชื่อมั่นว่า  ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีโอกาสทั้งในด้านของการผลิตเป็นพืชพลังงานและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง    จึงได้ซื้อพันธุ์ปาล์มจากศูนย์วิจัยฯหนองคายมาปลูกพร้อมทั้งจัดทำระบบสปริงเกอร์ตลอดทั้งสวนตั้งแต่ปี  2549   à¸”ังนั้นจึงไม่มีปัญหาเรื่องการให้น้ำทำให้ต้นปาล์มมีการเจริญเติบโตดี   à¹‚ดยสามารถเก็บผลผลิตได้ตั้งแต่ปลายปี  2552
 

 
    “เดิมทีพ่อค้าคนกลางจะเข้ามารับซื้อผลผลิตที่อำเภอโซ่พิสัยทุก  15  วัน   à¸£à¸²à¸„าประมาณ  3-3.50  บาท   à¸«à¸£à¸·à¸­à¹ƒà¸™à¸šà¸²à¸‡à¸Šà¹ˆà¸§à¸‡à¸£à¸²à¸„าก็อาจจะต่ำลงไปอีก   à¹à¸•à¹ˆà¹€à¸™à¸·à¹ˆà¸­à¸‡à¸ˆà¸²à¸à¹€à¸›à¹‡à¸™à¸Šà¹ˆà¸§à¸‡à¹à¸£à¸à¸—ี่ปาล์มของที่สวนให้ผลผลิต  ทำให้ผลผลิตยังไม่มากพอจะขนไปจำหน่ายเอง   à¸ˆà¸¶à¸‡à¸•à¸±à¸”สินใจขายกับพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อ   à¹à¸•à¹ˆà¸›à¸±à¸ˆà¸ˆà¸¸à¸šà¸±à¸™à¹€à¸¡à¸·à¹ˆà¸­à¸¡à¸µà¹‚รงสกัดน้ำมันปาล์มที่อำเภอรัตนวาปี   à¸—ำให้ขายผลปาล์มสุกได้ราคาที่สูงขึ้น   à¹à¸¥à¸°à¸¢à¸±à¸‡à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸–ขายได้ทุกวันอีกด้วย    ขณะนี้อยู่ระหว่างการตัดสินใจที่จะขยายพื้นที่ปลูกปาล์มเพิ่ม    เพราะเชื่อว่าผลผลิตปาล์มจะเป็นที่ต้องการและมีราคาที่สูงขึ้นอย่างแน่นอน”   à¸™à¸²à¸¢à¸ªà¸¡à¸žà¸‡à¸©à¹Œà¸à¸¥à¹ˆà¸²à¸§

จาก cpcrop.com/เกษตรกรตวอยาง/tabid/233/articleType/ArticleView/articleId/734/language/en-US/----.aspx